/ Úvod
 
 
/ anotace oboru

Studijní obor “Antropologie populací minulosti” (APM) je sestaven tak, aby umožnil absolventům pracovat na různých úrovních s nálezy lidských pozůstatků a stopami po lidské minulosti. Ústřední myšlenka studijního programu je snaha neredukovat živý svět, tj. snaha, aby stopy po lidské minulosti byly viděny vždy z perspektivy živého člověka s jeho pestrými biologickými a behaviorálními projevy.

Primární znalosti jsou cíleny na výuku různých oborů antropologie populací minulosti (anatomie pohybového aparátu a biologie lidské kostry, metody terénní a laboratorní práce, bioarcheologie a interpretace kosterních nálezů, evoluce člověka, archeogenetika, atd.). Retrospektivní antropologické obory budou doplněny tématy studia recentních lidských populací (biologie člověka, lidská variabilita a adaptabilita, genetika apod.). Součástí studijního programu je také nabídka archeologických témat zaměřených jak na základní teoretické a metodické otázky, tak i přehled informací o zvoleném období (období pravěku nebo středověku a novověku). Dále si mohou studenti rozšířit znalosti buď studiem vybraných přírodovědných oborů nebo témat kulturní a sociální antropologie. Vedle teoretických předmětů budou studenti zapojeni do terénní a laboratorní práce. Terénní praxe bude probíhat na nalezištích, kde byly odkryty kosterní pozůstatky a student bude s nálezy pracovat i během laboratorních cvičení. Do praktického bloku je zařazena výuka muzejnictví a kurátorství antropologických sbírek, která bude vedena po teoretickém úvodu jako exkurze na zahraniční a domácí pracoviště zabývající se sbírkotvornou činností kosterních pozůstatků.

 

/ cíle oboru

Cílem oboru “Antropologie populací minulosti” je poskytnout studentům znalosti z těch oblastí antropologie, které jsou metodicky zacílena na rekonstrukci lidské minulosti. Největší váha leží na oborech zabývající se kosterní biologií, bioarcheologií a lidskou evolucí. Ohled je brán zejména na význam kosterních pozůstatků v archeologické praxi. Struktura oboru je vyvážena tak, aby v možnostech nastavení kreditového systému, upřednostňovala interdisciplinární přístup propojující poznatky biologické, sociální a kulturní antropologie s poznatky archeologie.

 

/ profil absolventa

Absolvent oboru APM získá znalosti biologické antropologie související s minulými populacemi člověka. Navíc si osvojí poznatky z archeologie a základů sociální a kulturní antropologie, které mu umožní pochopit obecné zákonitosti biologie člověka v retrospektivním pohledu. Absolventi tohoto studijního programu si tak odnesou celkový přehled o významu kulturního a přírodního dědictví v reflexi dnešní společnosti. Svoje znalosti budou proto moci uplatňovat například při odborné správě dědictví minulosti v různých vládních a nevládních organizacích, muzejnictví a školství. Budou se moci podílet i na popularizaci antropologie.

Vedle obecných znalostí antropologie bude studijní program “Antropologie populací minulosti” profilovat studenty i jako specialisty pro práci při terénních výzkumech různých archeologických a antropologických institucí a institucí spravujících památky. Dále se absolventi budou uplatňovat ve forenzních oborech, při správě a prezentací sbírek v muzeích a jiných výchovných institucích. Pochopitelně jedním z cílů bude i příprava absolventů pro vlastní primární výzkum biologické antropologie.

 

/ předpoklady pro přijetí ke studiu

  • ukončené bakalářské studium;
  • základní přehled v biologické, sociální a kulturní antropologii a archeologii;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • přijímací zkouška (přijímací zkouška bude vedena ústní formou, odborná část zkoušky bude sestávat z otázek ze základů biologické antropologie).

 

/ bakalářské programy vhodné pro studium APM

  • filozofické a humanitní fakulty – obory sociální a kulturní antropologie, archeologie, humanistika, apod.;
  • přírodovědné fakulty – obory biologie (antropologie);
  • lékařské fakulty – obory dotýkající se biologie člověka.