/ AAV2 - Zpracování dat antropologických výzkumů 2
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia. Je určen pro studenty antropologie a soiologie a přímo navazuje na statistický kurz. Cílem kurzu je prakticky podat studentům přehled kvantitativních metod, které navazují na základní statistické metody. Kurz se věnuje hodnoceni kontingenčních tabulek, analýze rozptylu, regresní analýze, logistické regresi a prostor je věnován i úvodu do mnohorozměrných statistických metod (faktorová, shluková a diskriminační analýza). Všechny probírané metody tvoří pevnou součást balíku běžně používaných kvantitativních metod a jen těžko se lze bez jejich znalosti orientovat v publikované literatuře či vést vlastní kvantitativní výzkum. Ve výuce volně kombinujeme teoretickou a praktickou část a tempo výuky přizpůsobujeme potřebám studentů. Důraz je kladen na intuitivní pochopení zákonitostí analýz a především na praktickou interpretaci výsledků. Hodně času věnujeme rovněž rozboru výsledků analýz publikovaných v článcích, pochopení tabulek a grafů. Po absolvování kurzu by student měl umět ?přečíst? výsledky z publikované literatury, analyzovat vlastní data a dokázat si připravit tabulkové a grafické podklady do vlastní publikace či závěrečné práce. K úspěšnému absolvování kurzu nejsou vyžadovány podrobné znalosti matematiky.