/ AHP - Antropologie holocénních populací Evropy
 
Vyučující RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
SylabusSylabus kurzu (PDF)
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je biologická charakteristika obyvatelstva žijícího v Evropě během posledních deseti tisíc let se zvýšenou pozorností na středoevropské teritorium. Předmět klade důraz na interakce biologických a sociálních jevů. Studenti budou seznámeni s rolí prostředí, vlivem způsobu subsistence na biologickou variabilitu lidských populací, jejich migrace a transformace v jednotlivých obdobích. Zvláštní pozornost bude kladena změnám biodemografických ukazatelů jako indikátorů změn životního prostředí či zdravotního stavu populací. Kurz se bude snažit z biologického hlediska popsat zásadní období rozvoje lidské civilizace počínaje přechodem od svrchního paleolitu k mezolitu, neolitickou revoluci, příchod indoevropského obyvatelstva do Evropy, formování etnik, osídlení našeho území Slovany, postavení Slovanů v rámci středověkého obyvatelstva Evropy a konče urbanistickým a rurálním osídlením.