/ BACL - Biologie člověka
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia oboru Antropologie populací minulosti. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy vzniku lidské variability a jejích projevů do funkční anatomie a fyziologie člověka. Důraz je v kurzu kladen na genetické mechanismy vzniku variability (skrze stavbu DNA, replikaci, transkripci, translaci), včetně Mendelovské a populační genetiky, na vztah dědičnosti vůči prenatální a postnatální ontogenezi a vlivů prostředí. V kurzu jsou tyto mechanismy vzniku variability dále vztaženy a zasazeny do kontextu fungování lidského těla jako celku (regulační mechanismy, homeostáza, hormonální, nervový a imunitní systém) a odlišností v anatomických a fyziologických aspektech různých lidských populací.