/ BAR - Bioarcheologie
 
Vyučující Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Mimo samotných archeologických nálezů jsou lidské kosterní pozůstatky významným zdrojem informací o životě a chování minulých populací. Bioarcheologie jako multidisciplinární věda integruje řadu paleobiologických disciplín pro použití k rekonstrukci lidského života v minulosti. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s metodami a přístupy, které bioarcheologie k takovéto rekonstrukci využívá za účelem jejich následné aplikace ve výzkumu. Studenti budou seznámeni se znaky kostry, které slouží pro rekonstrukci subsistenčního chování, výživy, mobility, příbuzenských vazeb a dalších. Větší důraz bude kladen na tzv. americké pojetí bioarcheologie před evropským, které je ve svém záběru širší, nicméně integruje obory, které přímo nepracují s lidskými ostatky. I tomuto pojetí bude ovšem část kurzu věnována.