/ ETAR - Etnoarcheologie
 
Vyučující Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je vyjasnit vztah mezi archeologií a socio-kulturní antropologií. Tyto dvě disciplíny mají odlišný metodologický základ, ale teoreticky jsou si velmi blízké, protože si kladou velmi podobné otázky. Právě společné otázky obě disciplíny sbližují. Etnografická data jsou významným zdrojem informací, který umožňuje budování modelů testovatelných archeologickými metodami. Naopak long durée zachytitelné archeologicky může pomoci korigovat převážně synchronní interpretace etnografů. Studenti budou seznámeni s evropským a americkým modelem vztahu archeologie a antropologie. Na historické pozadí vztahu obou discplín naváží diskuze o úloze analogií a modelů v archeologii a socio-kulturní antropologii. Pozornost bude věnována způsobu budování modelů s pomocí databáze HRAF a formulaci hypotéz testovatelných v archeologickém záznamu. Závěrečná část kurzu se zaměří na problematiku experimentů, jako alternativního zdroje informací pro interpretaci archeologických pramenů.