/ MKB1 - Metody kosterní biologie 1
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
Odevzdání souborů
Antropologická zpráva
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Tématem přednášky Metody kosterní biologie 1 je kostra v terénní situaci a metody určení základních biologických parametrů podle kosterních nálezů. Studenti si osvojí metody určení a rekonstrukce kostrových zlomků, odhadů minimálního a maximálního počtu jedinců, dokumentace polohy a uspořádání kostry atd. Metody studia základních biologických parametrů na kostře jsou zaměřeny na odhady pohlaví, věku a výšky jedince a na souhrn morfologických metod popisujících příbuzenské vazby. Na znalosti terénní antropologie z části naváže studium procesů dekompozice kostry a tafonomie, kdy se student seznámí s metodickým aparátem studia kostry v rámci terénní situace. Při výuce je kladen důraz na osvojení praktických dovedností, které bude student využívat v terénní praxi.