/ POH1 - Pohybový aparát 1
 
Vyučující MUDr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět Pohybový aparát 1 je zaměřen na humánní osteologii. Cílem kurzu je seznámit studenty s lidskou kostrou z hlediska anatomického a funkčního, osvojí si základní terminologii orientace kosterních útvarů, dále anatomii a fungování kosterních oblastí. Při výuce je kladen důraz na osvojení praktických dovedností, které bude antropolog využívat v terénní praxi. Mimo tyto základní znalosti je přednáška zaměřena i na souvislosti vyplývající z terénní praxe ve smyslu různé zachovalosti jednotlivých kostí, dále na souvislosti s adaptacemi našich předků na různé životní klimatické i kulturní podmínky. Součástí předmětů je i výklad tzv. tafonomických změn, ke kterým dochází posmrtně podle způsobu uložení a podle fyzikálních, chemických a biologických podmínek okolního prostředí. Studenti studují anatomii jednotlivých kostí na reálném materiálu, jednak preparovaných kostí a jednak kostí z pohřebišť.