SVU - Světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění


oddělení biologické antropologie, KSA, FHS, ZČU v Plzni

 
 
 

Ve dnech 24. – 30. června 2002 se konal v Plzni 21. Světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění. Nad tímto vědeckým setkáním převzalo záštitu město Plzeň, rektorát Západočeské univerzity a děkan LF UK v Plzni. Setkání bylo dobrou příležitostí navázání styků mezi domácími a zahraničními specialisty ve vybraných humanitních, přírodovědných a lékařských oborech.

V programu světového kongresu SVU bylo naplánováno také setkání badatelů z biomedicínských oborů, především medicíny, antropologie, biologie člověka a historie biomedicínských oborů. Organizaci biomedicínských panelů se ujali prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. a Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.

Jeden z panelů biomedicínských oborů byl zaměřen na antropologii minulých a současných populací člověka: Evoluce člověka a antropologie recentních populací (organizace a podrobnosti: Vladimír Sládek) Pozvání na toto setkání přijali domácí a zahraniční odborníci pokrývající tématy širší spektrum současných antropologických výzkumů.

Příspěvky z panelu Evoluce člověka a antropologie recentních populací byly publikovány ve Sborníku Ediční řady BIOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE:

Sládek, V., Galeta, P. & Blažek, V. (Eds) (2003). Evoluce člověka a antropologie recentních populací. BIOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE: Sborník (Sborník příspěvků 21. Světového kongresu SVU v Plzni) 1, 1-117. ISBN: 80-86473-34-1

 
 
 

Poslední aktualizace: 3. 9. 2003