oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Řešené diplomové práce
 
APM                      
 
2018                      
 
 
Název práceObrana středověkých klášterů: struktura podle pohlaví a věku kosterního souboru z kláštera v Teplé (13.–15. stol.)
StudentHeřmanová, Lada
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
 
  
 
2017                      
 
 
Název práceRekonstrukce míry zátěže ve vztahu k předpokládanému statusu bojovníků u souboru z Teplé a Budče degenerativní změny kloubních spojů
StudentSvěcená, K.
ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
 
  
 
2016                      
 
 
Název práceRobusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?
StudentKuncová, Kateřina
ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
AnotaceStupe? robusticity postkraniální kostry může být nahlížen ze dvou pohledů, jednak jako výsledek systémových vlivů (klima, populační historie, genetika, úrove? cirkulujících hormonů apod.), nebo jako výsledek lokalizovaných vlivů nejčastěji spojených se specifickým způsobem získávání obživy (specifická zátěž horních, dolních, či obou končetin, stranová asymetrie atd.). Cílem této DP je posoudit jaký z těchto vlivů má v širokém populačním rozpětí větší váhu skrze sledování korelací jednoho parametru robusticity (šířka kloubních konců a těl dlouhých kostí vůči jejich délce) mezi jednotlivými elementy horních a dolních končetin. Předpoklad je, že pokud budou vysoké korelace mezi všemi elementy jednoho jedince, robusticita je spíše systémová a na druhou stranu, pokud budou korelace nízké, lze uvažovat o lokalizovaných vlivech. Za jednotky budou považovány jednotlivé populace Goldmanovy osteologické kolekce.
 
  
 
 
Název práceOdhad délky ruky z kostí ruky anatomickou metodou
StudentKuncová, Sára
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
AnotaceCílem práce je odhadnout délku ruky z kostí ruky na základě anatomické metody. Materiál bude sestávat z RTG snímků cca 50 mužů a 50 žen z České republiky a Rakouska. Na snímcích bude měřena haj dílka ruky, tak rozměry jednotlivých kostí prostředního paprsku ruky. Délky jednotlivých kostí budou sečteny do tzv. délky kostry ruky, která bude pomocí regresní analýzy vztažena k délce celé ruky. Očekávaný přínos metody souvisí s odhadem pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb a tato souvislost bude v práci uvedena.