oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Řešené diplomové práce
 
APM                      
 
2016                      
 
 
Název práceRobusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?
StudentKuncová, K.
ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
AnotaceStupe? robusticity postkraniální kostry může být nahlížen ze dvou pohledů, jednak jako výsledek systémových vlivů (klima, populační historie, genetika, úrove? cirkulujících hormonů apod.), nebo jako výsledek lokalizovaných vlivů nejčastěji spojených se specifickým způsobem získávání obživy (specifická zátěž horních, dolních, či obou končetin, stranová asymetrie atd.). Cílem této DP je posoudit jaký z těchto vlivů má v širokém populačním rozpětí větší váhu skrze sledování korelací jednoho parametru robusticity (šířka kloubních konců a těl dlouhých kostí vůči jejich délce) mezi jednotlivými elementy horních a dolních končetin. Předpoklad je, že pokud budou vysoké korelace mezi všemi elementy jednoho jedince, robusticita je spíše systémová a na druhou stranu, pokud budou korelace nízké, lze uvažovat o lokalizovaných vlivech. Za jednotky budou považovány jednotlivé populace Goldmanovy osteologické kolekce.
 
  
 
 
Název práceOdhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
StudentKlimplová, Tereza
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
AnotacePráce vychází z nové metodologie odhadu MNI: Nikita E, Lahr MM. 2011. Simple algorithms for the estimation of the initial number of individuals in commingled skeletal remains. Am J Phys Anthropol 146:629-636. Cílem je testovat metodologii na souboru koster z loklaity Zvon, Plze? a použít pro odhad pohřbených jedinců v souboru izolovaných kostí na lokalitě Zvon, Všeruby, popř. dle vlastního výběru.
 
  
 
 
Název práceOdhad délky ruky z kostí ruky anatomickou metodou
StudentKuncová, Sára
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
AnotaceCílem práce je odhadnout délku ruky z kostí ruky na základě anatomické metody. Materiál bude sestávat z RTG snímků cca 50 mužů a 50 žen z České republiky a Rakouska. Na snímcích bude měřena haj dílka ruky, tak rozměry jednotlivých kostí prostředního paprsku ruky. Délky jednotlivých kostí budou sečteny do tzv. délky kostry ruky, která bude pomocí regresní analýzy vztažena k délce celé ruky. Očekávaný přínos metody souvisí s odhadem pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb a tato souvislost bude v práci uvedena.
 
  
 
 
Název práceDruhové rozlišení spálených kostí pomocí aplikace rentgenové fluorescence (XRF)
StudentVodičková, N.
ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
AnotaceDruhové rozlišení fragmentů spálených kostí je mnohdy náročné a pomocí makroskopických metod často neproveditelné. Přitom diskriminace jedinců je elementárním požadavkem ve forenzních i retrospektivních vědách. Jednou z možností je použití elektromagnetické spektroskopické metody XRF a pXRF, pomocí které je možné druhově odlišit izolované kosti a dokonce odlišit lidské jedince mezi sebou (např. Perrone et al. 2014; González-Rodríguez and Fowler 2013). Otázkou je, zda můžeme stejným způsobem odlišit jedince i u spálených kostí. Student/ka bude pracovat s druhově odlišným čerstvým kosterním materiálem (např. tři kosti od pěti druhů živočichů). Kosti budou změřeny pomocí rentgenové fluorescence XRF a pXRF před spálením a po spálení, na katedře geologie UP v Olomouci.
 
  
 
2013                      
 
 
Název práceHodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969) a Bruzek (2002)
StudentJanská, Kateřina
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
AnotaceCílem je zjistit míru shody odhadu pohlaví podle metody Phenice TW. 1969. A newly developed visual method of sexing the os pubis. Am J Phys Anthropol 30:297-301. a Bruzek J. 2002. A method for visual determination of sex, using the human hip bone. Am J Phys Anthropol 117:157–168. Specificky jde o zjištění, jak je shoda ovlivněna hodnocením pouze ischiopubického segmentu pánevní kosti (Phenice, 1969) a celé pánevní kosti (Bruzek, 2002). V práci se získá představa o míře shody odhadu pohlaví podle amerických standardů (Phenice) a evropských standardů (Bruzek).