oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
O oddělení
 

Oddělení biologické antropologie zajišťuje výuku a výzkum v oblasti biologické antropologie se zvláštním zaměřením na:

  • etologii člověka a biologické základy lidského chování

  • bioarcheologii a antropologii tvrdých tkání

  • paleoantropologii

  • lidskou adaptabilitu a variabilitu člověka

  • využití statistických metod v antropologických výzkumech

Současný tým našeho oddělení si můžete prohlédnout zde

Náš tým se ustavil v průběhu let 2001 - 2002, kdy se postupně rozvinulo nové výukové a badatelské zaměření oddělení. Od té doby se postupně měnil až do dnešní podoby. Naši snahou je vytvořit zázemí pro širší víceoborovou spolupráci nejen v rámci Západočeské univerzity v Plzni, ale i s dalšími tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Historie oddělení biologické antropologie je spojena se vznikem katedry sociální a kulturní antropologie (KSA) a Fakulty humanitních studií (FHS) při Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Vznik FHS souvisí s rozhodnutím Akademického senátu Právnické fakulty ZČU ze dne 3.12. 1997 o zřízení Střediska humanitních studií. Středisko pod vedením doc. RNDr. Ivo Budila, Ph.D. postupně vyvíjelo samostatný výukový a badatelský program. Rozhodnutím Akreditační komise vlády České republiky dne 9. 2. 1999 bylo následně Středisko změněno na samostatnou sedmou fakultu Západočeské univerzity v Plzni – Fakultu humanitních studií (FHS), později přejmenovanou na Fakultu filozofickou (FF).

Na FF se vytvořila v samotném zárodku také katedra sociální a kulturní antropologie (od roku 2004 katedru antropologie). KSA je zacílena na výuku a výzkum člověka jako biologické, sociální a kulturní entity a logickým důsledkem proto bylo zřídit v rámci Katedry samostatně také Oddělení fyzické antropologie. Jeho počáteční formace se ujali prof. MUDr. Jaroslav Kos, prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc., prof. MUDr. et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. a Mgr. Viktor Černý, Ph.D. V roce 2002 se v oddělení utvořil nový tým a oddělení bylo přejmenováno na oddělení biologické antropologie (OBA). V téže době vznikla také Laboratoř biologické antropologie (LBA).

V roce 2004 bylo akreditován nový magisterský obor Antropologie populací minulosti, jehož garantem je oddělení biologické antropologie. První ročník byl otevřen od akademickém roce 2004-2005.