oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
BIA3 - Biologická antropologie 3
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem předmětu je (v návaznosti na přednášky BIA1 a BIA2) seznámit studenty s variabilitou člověka se zaměřením na pohlavní dimorfismus, postnatální ontogenezi a mezipopulační rozdíly a dále s jejími zdroji, tedy především s principy dědičnosti, s populační genetikou, s realizací genomu v průběhu prenatální ontogeneze a s vlivy prostředí. Na tomto základě budou studenti seznámeni s kritikou rasové teorie a eugeniky z pohledu biologické antropologie. V prvním bloku přednášky BIA3 jsou studenti seznámeni se základy obecné, populační a humánní genetiky. Dále je věnována pozornost buněčnému cyklu, mitotickému a meiotickému dělení buněk a vzniku pohlavních buněk, na což navazuje přehled jednak prenatální ontogeneze a následně pak ontogeneze postnatální. Přednáška zahrnuje popis variability uvnitř populací a mezi populacemi. Pozornost je věnována i základním demografickým pojmům ve vztahu k reprodukci a variabilitě.