oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
PRAX - Základy terénní praxe
 
Vyučující Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s dovednostmi využitelnými v praktické sféře, ať už na poli sociokulturní či biologické antropologie. Studenti se v rámci kurzu seznámí s běžným chodem organizací a institucí, jejichž náplň činnosti se úzce dotýká oblasti jejich studia (jedná se zejména o neziskové organizace, vybrané příspěvkové organizace, výzkumné agentury, muzea, organizace státní správy a místní samosprávy aj.). V průběhu praxe si studenti osvojují praktické dovednosti, které doplňují teoretické poznatky získané v rámci studia. Studenti získají praktické zkušenosti i kontakty využitelné v jejich dalším profesním životě. Výběr organizace, kde bude praxe vykonávána, si student volí dle svého zájmu a se zohledněním toho, zda se ve svém profesním životě chtějí věnovat sociokulturní antropologii nebo biologické antropologii. Předmět je určen i pro ty studenty, kteří se namísto praxe v organizaci účastní terénního archeologicko-antropologického výzkumu a seznámí se tak s metodickými postupy terénní antropologie.